Algemene Voorwaarden - CoachWereld

Registreren

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘CoachWereld’

Definities:

‘CoachWereld’ – Het bedrijf CoachWereld dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland als handelsnaam van No Stress Life onder nummer 75324385

‘Websites’ – De websites die het eigendom zijn van CoachWereld en alle hieraan gelieerde online omgevingen. Hieronder valt onder andere www.coachwereld.nl

‘Coach’ en ‘Coaches’ – Ieder type coach of ander persoon of ander bedrijf dat een vermelding of account op een van de Websites heeft

‘Gebruiker’ en ‘Gebruikers’ – Iedere bezoeker van een van de Websites van CoachWereld

‘Vermelding’ – De vermelding van een Coach op een van de Websites door middel van een eigen account

‘Abonnement’ – De periode waarvoor Coach een Vermelding op een van de websites van CoachWereld heeft afgenomen bij CoachWereld

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen CoachWereld, de Coach en de Gebruiker.

1.2. CoachWereld wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de Coach af.

1.3. CoachWereld heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment. Indien de Coach of Gebruiker na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van CoachWereld, gaat zij stilzwijgend met de aanpassing akkoord.

1.4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven andere bepalingen onverminderd van kracht.

2. Intellectueel eigendom

2.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal op een van de Websites zijn eigendom van CoachWereld en/of haar klanten dan wel leveranciers en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.

3. Reglement

3.1 Gebruiker zal de Websites gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Dat betekent dat Gebruiker de profielen van Coaches en anderen mag delen volgens de reguliere reglementen. Dit kan via ‘social media’, e-mail of printen van de profielen en gegevens.

4. Duur en Beëindiging

4.1 Een Vermelding van een Coach op een van de Websites geldt voor de periode waarvoor het Abonnement is afgesloten.

4.2 Een Vermelding wordt automatisch offline gehaald wanneer Abonnement niet tijdig is verlengd.

4.3 De Vermelding blijft zichtbaar in het account van de Coach en kan gereactiveerd worden door een nieuw Abonnement af te sluiten.

5. Betaling

5.1. Voor de Vermelding van Coach op een van de Websites wordt maandelijks een bedrag in rekening gebracht. De betalingen worden elke maand in rekening gebracht via de door de Coach gekozen betaalmethode.

5.2 Indien de Coach de betaling voor een verlenging van het Abonnement of het afsluiten van een nieuw Abonnement niet heeft voldaan voor de verloopdatum van het huidige Abonnement zal de Vermelding automatisch offline gehaald worden.

5.3 De betaling zal geschieden in een van de door CoachWereld aangeboden betaalmethodes en zal altijd via een van de Websites plaatsvinden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 CoachWereld biedt iedereen de mogelijkheid een profiel te plaatsen als Coach voor Gebruikers van een van de Websites van CoachWereld. Grote delen informatie die via de Websites is te raadplegen is niet afkomstig van CoachWereld. CoachWereld behoudt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de profielen en controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid.

6.2 CoachWereld garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is. CoachWereld garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de Coaches die hun diensten op de Websites aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door een Coach die via de Website kan worden gevonden. De Website is alleen een platform voor het plaatsen van de profielen.

6.3 CoachWereld is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de informatie die daarop wordt gepubliceerd.

6.4 Coach vrijwaart CoachWereld tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die Coach via de Website verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Tevens vrijwaart Coach CoachWereld voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

7. Privacy

7.1 Alle persoonsgegevens die Coaches ons verschaffen bij aanmelding op een van de Websites zullen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens louter gebruikt worden voor interne administratieve doeleinden, zoals het versturen van e-mail, nieuwsbrieven, post en facturen aan de aangesloten Coaches.

8. Toepasselijk recht

8.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de website of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht.

8.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en is CoachWereld gerechtigd om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.